IEGĀDES NOTEIKUMI

CITYBEE DĀVANU KARTES IEGĀDES NOTEIKUMI

 

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 • Šie SIA “CityBee Latvija”, reģistrācijas numurs 50203191721, juridiskā adrese Piestātnes iela 11A, LV-2015, Jūrmala, (turpmāk tekstā – Sabiedrība, „CityBee” vai Pārdevējs) dāvanu kartes (turpmāk tekstā – Dāvanu karte) iegādes noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Dāvanu kartes pasūtīšanu elektroniskajā veikalā, kura tīmekļa vietnes adrese ir https://gift.citybee.lv, to apmaksas un piegādes kārtību.

 

 • Pirms Dāvanu kartes iegādes pircējam (turpmāk tekstā – Pircējs) ir:

 

 • uzmanīgi jāizlasa šie Noteikumi un tiem jāpiekrīt, Dāvanu kartes elektroniskā veikala pasūtījuma tiešsaistes formā atzīmējot lauciņu „Piekrītu „CityBee” dāvanu kartes iegādes noteikumiem”;
 • jāiepazīstas ar privātuma politiku, kas regulē Pircēja personas datus, kas tiek sniegti Dāvanu kartes elektroniskajā veikalā, apstrādi, Dāvanu kartes elektroniskā veikala pasūtījuma tiešsaistes formā atzīmējot lauciņu „Piekrītu „CityBee” privātuma politikai”;
 • Dāvanu kartes elektroniskajā veikalā jāsniedz Sabiedrības pieprasītie, Pircēja pasūtījuma izpildei nepieciešamie dati.

 

 • Gadījumā, ja Pircējam rodas jebkādi ar Noteikumu izskaidrošanu vai piemērošanu saistīti jautājumi, Pircējs var sazināties ar Sabiedrības pārstāvjiem, zvanot pa tālruni +371289 086 49, rakstot uz e-pasta adresi: info@citybee.lv.
 • Starp Sabiedrību un Pircēju, kurš ir izpildījis šo Noteikumu 1.2. punktā noteiktās prasības, rodas pirkšanas–pārdošanas civiltiesiskās attiecības, kuras Sabiedrība un Pircējs īsteno, ņemot vērā Noteikumus un šīs attiecības reglamentējošos piemērojamos tiesību aktus.

 

 1. DĀVANU KARTES IEGĀDE

 

 • „CityBee” elektroniskajā veikalā Pircējam ir tiesības iegādāties tipveida Dāvanu karti, kas ir paredzēta, lai samaksātu par „CityBee” sniegtajiem automobiļu un elektrisko skrejriteņu nomas pakalpojumiem.
 • Aizpildot Dāvanu kartes pasūtījuma tiešsaistes formu, Pircējs var izvēlēties Dāvanu kartes dizainu (grafisko noformējumu ar iespēju iekļaut individuālu apsveikuma tekstu), vērtību (vienāda ar Dāvanu kartes cenu), kā arī piegādes un samaksas veidu.
 • Pircējs, kurš vēlas iegādāties Dāvanu karti, apņemas samaksāt Dāvanu kartes cenu, bet Pārdevējs apņemas nodot Pircējam iegādāto Dāvanu karti Pircēja izvēlētajā veidā.
 • Pircējs apņemas samaksāt par Dāvanu karti no sava personiskā bankas norēķinu konta vai maksājumu profila. Ja nesakritīs Dāvanu kartes pasūtījuma tiešsaistes formā norādītā informācija par Pircēju (vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums) un Dāvanu kartes apmaksas maksājuma uzdevumā norādītie dati par maksātāju, par Pircēju tiks uzskatīts Dāvanu kartes maksājuma uzdevumā norādītais maksātājs.
 • Ņemot vērā Latvijas Republikas Civillikuma 195., 197. un 260. pantu, kā arī noslēgtā darījuma raksturu (sīks darījums, kas saistīts ar savu nopelnīto līdzekļu, likumisko pārstāvju vai citu personu piešķirto līdzekļu izmantošanu un kuram nav noteikta notariāla vai cita īpaša forma), Dāvanu karti var iegādāties arī nepilngadīgas personas līdz 18 gadu vecumam, „CityBee” elektroniskajā veikalā norādot sava personiskā bankas norēķinu konta vai maksājumu profila datus. Par visu kaitējumu, kuru tieši vai netieši Sabiedrībai nodarīs persona līdz 14 gadu vecumam, izmantojot šajos Noteikumos minētos Sabiedrības pakalpojumus, būs atbildīgi nepilngadīgās personas vecāki vai likumiskie pārstāvji. Turpretī nepilngadīgās personas no 14 līdz 18 gadu vecumam ir atbildīgas pašas saskaņā ar savām līgumsaistībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata.
 • Pārdevējam ir tiesības nepārdot Pircēja pasūtīto un apmaksāto Dāvanu karti, ja, izvēloties Dāvanu kartē iekļaut individuālu apsveikumu, Pircējs iesūta tekstu, ar kuru tiek kurināts etniskais, rasu, reliģisks, dzimumu vai sociālais naids un diskriminācija, tiek veicināta vardarbība, agresija, uzvedība, kas rada risku veselībai, drošībai un videi, vai iesūtītais saturs pārkāpj cita rakstura sabiedrisko kārtību un morāles principus. Šādā gadījumā Pārdevējam ir tiesības nekavējoties pārtraukt pasūtījuma izpildi, brīdinot Pircēju rakstveidā (ieskaitot pa elektronisko pastu nosūtītu ziņojumu), un 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atmaksāt Pircēja samaksāto naudu par Dāvanu karti.
 • Ja Pircējs, iegādājoties Dāvanu karti, elektroniskā veikala pasūtījuma tiešsaistes formā atzīmē, ka vēlas saņemt rēķinu, rēķins viņam tiek nosūtīts uz pasūtījuma tiešsaistes formā norādīto Pircēja elektroniskā pasta adresi.
 • Pircējam, kurš pasūtīja un samaksāja par Dāvanu karti, pa elektronisko pastu tiek nosūtīts izpildītā pasūtījuma apstiprinājums.

 

 • DĀVANU KARTES PIEGĀDE

 

 • Pircēja apmaksātā Dāvanu karte tiek piegādāta Pircējam viņa izvēlētajā veidā – sagatavota drukai, izvēlētā dizaina dāvanu karte tiek piegādāta Pircējam pa elektronisko pastu vai nosūtīta uz Pircēja norādīto Dāvanu kartes saņēmēja elektroniskā pasta adresi.
 • Ja Pircējs ir izvēlējies Dāvanu kartes piegādi uz Dāvanu kartes saņēmēja elektroniskā pasta adresi, Dāvanu kartes saņēmējam tiek nosūtīts Pārdevēja ziņojums par nosūtīto dāvanu.
 • Pārdevējs neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas radies Pircējam un (vai) trešajām personām Pircēja nepareizi norādīto datu dēļ (ieskaitot, taču neaprobežojoties, Dāvanu kartes saņēmēja elektroniskā pasta adresi), tāpēc, ja Pircējs nav pārliecināts, vai viņam zināmā Dāvanu kartes saņēmēja elektroniskā pasta adrese ir pareiza, Pircējam ieteicams izvēlēties citu Dāvanu kartes piegādes veidu.

 

 1. DĀVANU KARTES ATGRIEŠANA

 

 • Pircējam, kurš „CityBee” elektroniskajā veikalā ir iegādājies Dāvanu karti, ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma apmaksas dienas, nenorādot iemeslus un negūstot zaudējumus, atsaukt izveidoto pasūtījumu un nodot atpakaļ neizmantoto Dāvanu karti, kā arī atgūt par Dāvanu karti samaksāto summu.
 • Pircējs atsauc izveidoto pasūtījumu un nodod atpakaļ iegādāto Dāvanu karti ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma apmaksas dienas pa elektronisko pastu vai Pārdevēja birojā, iesniedzot Pārdevējam lūgumu brīvā formā par naudas atmaksu, Dāvanu kartes apmaksu apstiprinošu maksājuma uzdevuma kopiju un Dāvanu kartes unikālo kodu.
 • Šajā Noteikumu daļā noteiktajā kārtībā par Dāvanu karti samaksātā summa tiek atmaksāta tikai Dāvanu kartes Pircējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga Pircēja lūguma saņemšanas dienas.
 • Pircējam tiek atmaksāta tikai neizmantota Dāvanu kartes cena. Gadījumā, ja Dāvanu kartes saņēmējs izmanto Dāvanu karti (visu vai daļu) 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja pasūtījuma apmaksas dienas, Pircējam nav tiesību atsaukt izveidoto pasūtījumu, un Dāvanu kartes vai tā daļas cena Pircējam netiek atmaksāta.

 

 1. DĀVANU KARTES DERĪGUMS UN IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

 

 • Pircēja iegādātā Dāvanu karte ir derīga 12 (divpadsmit) mēnešus no Dāvanu kartes pasūtījuma apmaksas dienas.
 • Dāvanu kartē norādītos pakalpojumus sniedz Pārdevējs.
 • Lai izmantotu Dāvanu karti, ir jābūt vai jākļūst par „CityBee” pakalpojumu izmantotāju un savā viedtālrunī jāinstalē „CityBee” viedtālruņu lietotne. Izmantojot „CityBee” viedtālruņu lietotni, tiek veikta automobiļu rezervācija, automobiļu un el. skrejriteņu atslēgšanas, slēgšanas un/vai citas darbības, kuras nodrošina programmatūra.
 • Lai izmantotu Dāvanu karti, Dāvanu kartes saņēmējam ir jāievada Dāvanu kartē norādītais unikālais kods savā „CityBee” viedtālruņa lietotnes kontā.
 • Starp „CityBee” un Dāvanu kartes saņēmēju šo Noteikumu 5.4. punktā noteiktajā kārtībā, aktivizējot Dāvanu karti, izveidojas civiltiesiskās līgumattiecības attiecībā uz „CityBee” transportlīdzekļu nomu un pakalpojumiem. Šīs līgumattiecības „CityBee” un Dāvanu kartes saņēmējs īsteno, ņemot vērā „CityBee” transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu sniegšanas nosacījumus un noteikumus, ar kuriem Dāvanu kartes saņēmējs iepazīstas un piekrīt reģistrācijas „CityBee” viedtālruņu lietotnē laikā.
 • „CityBee” var atteikties sniegt Dāvanu kartē noteiktos pakalpojumus Dāvanu kartes saņēmējam, ja tas neatbilst „CityBee” pakalpojumu sniegšanai izvirzītajām prasībām (ieskaitot, taču neaprobežojoties, nav derīgas autovadītāja apliecības), un šādā gadījumā par Dāvanu karti samaksātā nauda Pircējam vai Dāvanu kartes saņēmējam netiek atmaksāta.
 • „CityBee” var atteikties sniegt Dāvanu kartē noteiktos pakalpojumus Dāvanu kartes saņēmējam, ja šāda pakalpojumu sniegšana konkrētajā gadījumā radītu risku Dāvanu kartes saņēmēja vai trešo personu veselībai, dzīvībai vai varētu radīt citu kaitējumu.

 

 1. IEROBEŽOJUMI UN AIZLIEGUMI

 

 • Pircējam ir aizliegts izplatīt, kopēt vai citā veidā nelikumīgi izmantot „CityBee” elektroniskajā veikalā sniegto informāciju (tekstus, attēlus, preču zīmes, grafisko elektroniskā veikala dizainu, programmas kodu u.c.), iepriekš nesaņemot „CityBee” rakstveida atļauju.
 • Pircējam nav tiesību viltot, kopēt Dāvanu kartes, kā arī izmantot vai iegādāties Dāvanu kartes citā nelikumīgā veidā. Ja Pircējs nav iepriekš vienojies ar „CityBee”, viņam nav tiesību pārdot Dāvanu kartes.
 • Visas Dāvanu kartes dizaina un satura (izņemot Pircēja individuālo apsveikuma tekstu) autortiesības pieder „CityBee” vai „CityBee” partneriem.

 

 • PUŠU ATBILDĪBA

 

 • Par savu saistību nepildīšanu vai to neatbilstošu izpildi Pircējs un Pārdevējs atbild Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā un apņemas atlīdzināt tiešos otras puses gūtos zaudējumus.
 • Pircējs ir atbildīgs par savu iesniegto datu pareizību un pilnīgumu.
 • Ja Pircējs nevarēja atbilstoši izmantot šajos Noteikumos noteiktos Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, Pircējam par to ir jāinformē Sabiedrība pa elektronisko pastu, tālruni vai rakstveidā. Pamatojoties uz visu Pircēja sniegto un Sabiedrības rīcībā esošo informāciju, strīds tiks risināts, abām pusēm vienojoties sarunu ceļā vai tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Pretenzijas attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu ir jāiesniedz ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no pakalpojumu sniegšanas dienas. Sabiedrība centīsies atbildēt uz Pircēja jautājumu pēc iespējas ātri, taču jebkurā gadījumā – ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas. Ja Sabiedrība neapmierina Pircēja prasības vai apmierina tās daļēji, Pircējam ir tiesības vērsties Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (vairāk informācijas meklējiet vietnē: ptac.gov.lv), kas izskata patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā.

 

 • NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 

 • Šie Noteikumi attiecībā uz Pircēju stājas spēkā brīdī, kad Pircējs tiem piekrīt Dāvanu kartes elektroniskā veikala pasūtījuma tiešsaistes formā.
 • Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji nodot visas vai daļu tiesību un saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajām personām, nesaņemot atsevišķu Pircēja atļauju, par tiesību nodošanu rakstveidā informējot Pircēju.
 • Šie Noteikumi ir jāskaidro un jāpiemēro, ņemot vērā Latvijas Republikas likumdošanu.
 • Pušu strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem un kurus neizdodas atrisināt šo Noteikumu 7.3. punktā noteiktajā kārtībā, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Sabiedrības atrašanās vietu.

 

______________________________________